מדיניות פרטיות

אתר מור – רפואה מתקדמת בשבילך | מדיניות פרטיות | *מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לכלל המגדרים והמינים* | לקוראים מתחת לגיל 18 - הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש באתר החברה.

1.                       כללי

 • חברת מור – המכון למידע רפואי בע"מ (להלן "החברה") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
 • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 • כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 

2.                       רישום והעברת מידע לחברה

 • חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת מידע אישי. במסגרת הפנייה לחברה בעמוד "צור קשר", תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לפנות לחברה באמצעות האתר.
 • החברה מבקשת להעניק למשתמשי האתר חווית שירות יעילה ומהירה ולשם כך מעמידה לרשות המבקרים "בוט" (מערכת מענה אוטומטית) ושירות מענה באמצעות אפליקציות מסרים מיידית ('WhatsApp') המאפשרים קבלת שירות כגון קביעת תורים או הגשת מועמדות לעבודה. כתלות בשירות אותו אתה מבקש מהפלטפורמות המפורטות מעלה, הינך עשוי להידרש למסור מידע אישי כגון פרטי קשר, מספר תעודת זהות, ולשלוח תמונה או מסמך. אינך מחויב להשתמש בשירות זה, וככל שבחרת להשתמש בשירות, מסירת הפרטים הינה בהסכמתך המלאה, באחריותך האישית בלבד, ולצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אם יש לך חשש באשר לאבטחת המידע ולהיבטי הפרטיות בעת מסירת המידע באמצעות הפלטפורמות לעיל, באפשרותך לבקש להעביר את המידע באפיקי התקשורת האחרים שלנו בכל עת. אל תהסס לפנות אלינו בנושא.
 • לצורך השימוש באתר, הינך מסכים למסור מידע טכני ולאיסוף באמצעות מזהים דיגיטליים - בשימוש באתר, ייאסף מידע טכני אודותייך כמפורט מטה תחת מדיניות Cookies. במסגרת זיהוי שלך כחלק מהליך קבלת שירות מסוים (למשל: האזור האישי), אנו נשייך את המידע הטכני והמידע שנאסף באמצעות מזהים דיגיטליים אלייך על מנת לטייב את הנתונים אודותייך בחברה, להציג לך שירות רלוונטי ומיטבי, להציע לך הצעות תוך שימושך באתר ולאפיין את אופן שימושך באתר לצורך שיפור השירות.
 • לחברה מאגר מידע רשום כחוק בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מערך זימוני התורים של החברה, מעקב ביקורים של הנבדקים בשלוחות החברה השונות, מתן שירות ללקוח, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, גבייה, שיווק וגיוס לקוחות, מתן שירותים רפואיים ופרה-רפואיים והכל למען מתן שירותים לרווחתם, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד, טיוב נתונים, ניתוח ואפיון המידע, וכן לשם דיוור ישיר של עדכונים, הצעות, הטבות, קופונים ומבצעים, לשם מימוש המטרות לעיל, ולהעברת המידע וקבלת הטבות והצעות גם על-ידי גופים הנמנים על לקוחות החברה, הקשורים עם החברה ו/או מטעמה ולהבטחת פעילות תקינה והוגנת על פי חוק.
 • מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף 2.3 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 • למען הסר ספק, בפנייתו של המשתמש לחברה בעמוד "צור קשר" ו/או בעמוד "קביעת תור" ו/או באמצעות שיחה יזומה עם בוט השירות באתר ו/או בעמוד "קבלת תוצאות" באתר, המשתמש מסכים ומאשר כי כל מידע שימסור ו/או ייאסף אודותיו, ישמר במאגר המידע של החברה לצורך ניהול השירות, טיפול ומעקב אחר פנייתו, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים, סטטיסטיקה ושיווק לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו. לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את הפרטים ולהשתמש בשירותים אלו, הנמסרים מרצונו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים (למשל, ללא מתן פרטים תחת טופס "צור קשר"), לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם.

 

3.                       איסוף ושימוש במידע

 • החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.
 • כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה;

 

4.                       מדיניות Cookies (ובעברית 'עוגיות')

 • לידיעתך – החברה עושה שימוש באתר האינטרנט שלה בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels ,web beacons, DoubleClick , google analytics (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לשם אבטחת הנתונים שבו והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
 • Cookies, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או יישומון של משתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מה Cookiesיפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.
 • קבצי ה Cookiesמכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי החברה, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד. כמו כן יכול והCookies ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 • Cookies עשויות להיות מטעם צד ג' – למשל Cookies של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook בהם עושה החברה שימוש.
 • למידע נוסף על השימוש ב-Cookie באמצעות צדדים שלישיים ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:
  Google privacy;Meta privacy ;http://www.aboutads.info/choices
  ופרטנית ביחס לגוגל:
  google analytics opt-out
  google privacy checkup
 • תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, ולחסום שימוש בCookies. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, חזרה למקום ממנו הפסקת במהלך בקשת שירות). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד. לתשומת ליבך, נטרול הCookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים.

 

5.                       מסירת מידע לצד שלישי

 • החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
  • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
  • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
  • בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
  • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
  • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
  • בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה, לרכושם ו/או לגופם של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
  • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 • אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישיים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 • יתר על כן, במסגרת השימוש באתרי החברה עשויים להופיע קישורים שונים לאתרים כגון רשתות חברתיות שונות, כגון של מכבי שלי, כללית, פייסבוק ו-Youtube וכפי שיופיעו מעת לעת (להלן "האתרים חיצוניים''). לחיצה על האתרים החיצוניים תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא מהאתר ותופנה ליישום חיצוני לאתר, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה ו/או למי מטעמה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

 

6.                       אבטחת מידע

 • החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים, שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות ובאמצעי הגנה והצפנה, בהתאם לנדרש על פי כל דין. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
 • החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 • לצד ניסיוננו לספק את פתרונות האבטחה ההדוקים וההרמטיים הניתנים, הגלישה באינטרנט עדיין אינה בטוחה במאת האחוזים, ולצערנו, איננו יכולים להבטיח באופן מלא את שלמות המידע ואת בטיחותו. על כן, המידע הנמסר לאתר הינו באחריות הגולש, ובאחריותו בלבד.ככל שתתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניך האישיים באתר, אנא פנה לחברה באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.

7.                       יצירת קשר בנושא פרטיות

 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף 7.2 להלן.
 • בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל- talib@mor.org.il. לחלופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: רחוב זאב ז'בוטינסקי 7 בני ברק, מיקוד 5126416. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, טלפון, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.